Category Archives: Interpelacje Radnych

Interpelacja w sprawie zorganizowanie w ursynowskich gimnazjach kursów pierwszej pomocy.

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podjęcie pilnych działań w celu zorganizowania w ostatnich rocznikach ursynowskich gimnazjów kursów z zakresu niesienia pierwszej pomocy. Potrzeba szkolenia dzieci i młodzieży z zasad udzielania pomocy osobom chorym  lub ofiarom wypadków powinna być traktowana przez władze samorządowe w sposób szczególny.

Proszę zatem Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w celu porozumienia i współpracy w tej sprawie ze środowiskiem oświatowym na Ursynowie.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Szymańska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie  „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Zajęcia taneczne realizowane są przez Kabaty Dance Studio w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” po raz trzeci. Wzbogacają program akcji i prowadzone są w sposób ciekawy i atrakcyjny.

Całkowicie się z tym stwierdzeniem zgadzam. Moje obawy budzi fakt znacznego wzrostu ceny usługi szczególnie w przypadku, gdy umowa jest podpisana z osobą związaną bezpośrednio z radnym „Naszego Ursynowa”.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie wzrostu kosztów usługi o 39,8% ( Lato w Mieście 2010 – 220 zł/godzina , Zima w Mieście 2011 – 307,50 zł/godzina).

Czy możliwości negocjacji cen usługi są ograniczone przez związki rodzinne osoby realizującej umowę z radnym  „Naszego Ursynowa”?

Ryszard Zięciak

Radny

Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

 

 

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W oparciu o uchwałę LVIII/1819/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 od kilku lat przyznawane są stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W celu oceny złożonych przez wnioskodawców projektów Zarząd powołuje Komisję ds. przyznawania stypendiów.

W pracach Komisji powołanej w dniu 28.04.2010 przez Zarząd Dzielnicy Ursynów udział wzięło trzech przedstawicieli Dzielnicy oraz dwie osoby niezatrudnione w Urzędzie Dzielnicy – pan Sławomir Czarnecki, muzyk i kompozytor związany z Ursynowem oraz pan Józef Gębski scenarzysta i reżyser filmowy, obecnie dyrektor Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Uchwałą nr 24 z dnia 07.01.2011 r. uwzględniając ocenę merytoryczną złożonych wniosków dokonanej przez ww. Komisję przyznał stypendia 15-stu osobom z pozytywną oceną Komisji i dodatkowo jednej odrzuconej jednogłośnie przez Komisję.

Moje zdziwienie budzi fakt dopisania przez Zarząd Dzielnicy Ursynów do listy osób którym przyznano stypendium pana Łukasza Matysiaka – osoby, której projekt (przygotowanie i realizacja w 2011r. cyklu 10 filmów o tematyce związanej z historią Ursynowa) został jednogłośnie przez Komisję odrzucony.

Jest to pierwszy w Warszawie przypadek wpisania na listę stypendystów osoby, która została jednogłośnie przez Komisję powołaną dla oceny merytorycznej projektów stypendystów odrzucona.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie uzasadnienia przyznania panu Łukaszowi Matysiak stypendium wraz z wyjaśnieniem dlaczego z odrzuconych ofert wybrano akurat  jego ofertę, mimo iż dwie inne, również odrzucone, miały nieco lepszą ocenę Komisji (4 przeciw 1 wstrzymujący się).

Ryszard Zięciak

Radny

 

Interpelacja w sprawie informacji dotyczącej realizacji kolejnych etapów budowy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Parku „Przy Bażantarni”

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podanie informacji dotyczącej podjętych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów działań w celu  realizacji kolejnych etapów budowy Parku Przy Bażantarni.

Proszę również podać zakres prac przewidzianych w kolejnym etapie inwestycyjnym oraz terminów realizacji planowanych zadań.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

W nawiązaniu do licznych doniesień prasowych proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaangażowania Pana Burmistrza i  Zarządu Dzielnicy Ursynów w inicjatywę utworzenia na terenie Ursynowa skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”.

Proszę o przedstawienie szczegółowej informacji dotyczącej ww. skansenu, a w szczególności proszę wskazać rozważaną dla tego obiektu lokalizację, planowaną powierzchnię,  termin realizacji obiektu oraz wysokość środków oraz źródło finansowania niezbędne dla utworzenia w Dzielnicy Ursynów i utrzymania skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie zamieszczenia na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki poświęconej budowanym w Dzielnicy Ursynów parkom

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  Pana Burmistrza o zamieszczenie na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki – banneru, poświęconej budowanym w kadencji 2010 – 2014 w Dzielnicy Ursynów parkom: Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy i  Park im. Romana Kozłowskiego.

Proszę, by w zakładce tej załączono projekty parków, uwzględniające poszczególne etapy inwestycji a także wizualizacje. Proszę również o zamieszczenie bieżących informacji dotyczących podjętych przez Zarząd obecnej kadencji działań na rzecz realizacji poszczególnych etapów zadań inwestycyjnych.

Ww. zakładka umożliwi mieszkańcom Ursynowa dogodny wgląd w plany budowanych parków jak również pozwoli im na bieżąco śledzić stopień realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie planowanej inwestycji – budowa kompleksu oświatowego dla południowej części Ursynowa zlokalizowanego przy ul. Zaruby

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę o udzielenie szczegółowej informacji dotyczącej planów Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawie w zakresie inwestycji  – budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby.

Kabaty to najmłodsza część Dzielnicy Ursynów, charakteryzująca się największym odsetkiem ludzi w wieku produkcyjnym oraz największym przyrostem naturalnym notowanym w całej Dzielnicy.  Potrzeba zlokalizowania obiektów podstawowej infrastruktury oświatowej tj. żłobka, przedszkola i szkoły w tej części Ursynowa powinna być potraktowana przez Zarząd Dzielnicy Ursynów priorytetowo.

Wobec powyższego proszę Pana Burmistrza o przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań przewidzianych dla realizacji tej inwestycji.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w zakładce „Zarząd Dzielnicy”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę o uzupełnienie informacji na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy w zakładce „Zarząd Dzielnicy” o adresy e-mail’owe do poszczególnych członków Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Jednocześnie proszę, by zgodnie z ideą transparentnego samorządu terytorialnego oraz wzorem innych Dzielnic m.st. Warszawy w ww. zakładce były zamieszczone notki biograficzne poszczególnych członków Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zawierające w szczególności informacje dotyczące: wykształcenia, przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, doświadczenia w samorządzie, przynależność do partii politycznych oraz pełnionych z tego tytułu funkcji.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie programu Zima w Mieście 2011.

Pan Piotr Guział, Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

I N T E R P E L A C J A w sprawie programu Zima w Mieście 2011

Jak co roku dzielnica Ursynów m.st Warszawy przygotowała dla dzieci i młodzieży pozostających w Warszawie podczas ferii zimowych program Zima w Mieście 2011.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie wykazu zawartych przez Urząd Dzielnicy Ursynów umów dotyczących zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz artystyczno-kulturalnych wraz z uzasadnieniem ich udzielenia w następujący sposób:

  1. Firma (instytucja),
  2. Przedmiot zamówienia (umowy),
  3. Tryb udzielenia zamówienia (umowy),
  4. Wartość zamówienia (umowy) brutto,
  5. Uzasadnienie udzielenia zamówienia (umowy).

Ryszard Zięciak – Radny Dzielnicy Ursynów

 

Interpelacja dot. pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru budynku przy ulicy Kokosowej 1/5.

Pan Piotr Guział, Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

I N T E R P E L A C J A

w sprawie rozszerzenia informacji dotyczącej pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru budynku przy ulicy Kokosowej 1/5.

W nawiązaniu do przedstawionej przeze mnie informacji i prośby o zweryfikowanie zapisu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów dotyczącego pomocy poszkodowanym w pożarze budynku przy ulicy Kokosowej 1/5 uprzejmie proszę o dokonanie tych zmian.

Uważam, że wyróżnienie instytucji, którym na sercu leży pomoc bliźnim może zmotywować innych, do zaangażowania się w podobne działania.

Poniżej przedstawiam zapis na stronie internetowej OPS Ursynów:

„Dyrektor Ośrodka serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli Ośrodek w pomocy osobom poszkodowanym w pożarze, a w szczególności:
Pani Romie Łojewskiej Prezesowi Stowarzyszenia Społeczników „ARIADNA” mieszczącego się przy ul. Warchałowskiego 6 za przekazanie odzieży i suchego prowiantu w dniu pożaru,
Pani Monice Siewierskiej Dyrektorowi Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pracownikom za udostępnienie miejsc w hostelu przy ul. 6-sierpnia 1/5 dla poszkodowanych mieszkańców,
Pani Bożennie Kościelak Prezesowi Agencji Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna oraz pracownikom za dostarczenie dodatkowych gorących posiłków do punktu żywieniowego przy ul. Stryjeńskich 19.

Ryszard Zięciak – Radny Dzielnicy Ursynów