Category Archives: Ryszard Zięciak

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów – Zaproszenie

Zapraszam do udziału w sesji Rady Dzielnicy, która odbędzie się w dniu 20 lutego (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Sali 136 w Ratuszu Dzielnicy Ursynów.

Jednym z punktów jest zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za 2011rok.

Jest to ważna sesja w której możemy wypowiedzieć się na temat działalności obecnego Zarządu pod przewodnictwem Guziała.

Myślę, że Guział ściągnie swoich zwolenników, którzy będą negatywnie reagowali na nasze wystąpienia.

Nasi zwolennicy na sali mogą reagować przeciwnie –  wspierając naszych Radnych.

Można również wypowiadać się w tym i innych tematach.

Serdecznie zapraszam.

Ryszard Zięciak

Sekretarz Koła Ursynów

Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie  „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Zajęcia taneczne realizowane są przez Kabaty Dance Studio w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” po raz trzeci. Wzbogacają program akcji i prowadzone są w sposób ciekawy i atrakcyjny.

Całkowicie się z tym stwierdzeniem zgadzam. Moje obawy budzi fakt znacznego wzrostu ceny usługi szczególnie w przypadku, gdy umowa jest podpisana z osobą związaną bezpośrednio z radnym „Naszego Ursynowa”.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie wzrostu kosztów usługi o 39,8% ( Lato w Mieście 2010 – 220 zł/godzina , Zima w Mieście 2011 – 307,50 zł/godzina).

Czy możliwości negocjacji cen usługi są ograniczone przez związki rodzinne osoby realizującej umowę z radnym  „Naszego Ursynowa”?

Ryszard Zięciak

Radny

Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

 

 

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W oparciu o uchwałę LVIII/1819/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 od kilku lat przyznawane są stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W celu oceny złożonych przez wnioskodawców projektów Zarząd powołuje Komisję ds. przyznawania stypendiów.

W pracach Komisji powołanej w dniu 28.04.2010 przez Zarząd Dzielnicy Ursynów udział wzięło trzech przedstawicieli Dzielnicy oraz dwie osoby niezatrudnione w Urzędzie Dzielnicy – pan Sławomir Czarnecki, muzyk i kompozytor związany z Ursynowem oraz pan Józef Gębski scenarzysta i reżyser filmowy, obecnie dyrektor Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Uchwałą nr 24 z dnia 07.01.2011 r. uwzględniając ocenę merytoryczną złożonych wniosków dokonanej przez ww. Komisję przyznał stypendia 15-stu osobom z pozytywną oceną Komisji i dodatkowo jednej odrzuconej jednogłośnie przez Komisję.

Moje zdziwienie budzi fakt dopisania przez Zarząd Dzielnicy Ursynów do listy osób którym przyznano stypendium pana Łukasza Matysiaka – osoby, której projekt (przygotowanie i realizacja w 2011r. cyklu 10 filmów o tematyce związanej z historią Ursynowa) został jednogłośnie przez Komisję odrzucony.

Jest to pierwszy w Warszawie przypadek wpisania na listę stypendystów osoby, która została jednogłośnie przez Komisję powołaną dla oceny merytorycznej projektów stypendystów odrzucona.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie uzasadnienia przyznania panu Łukaszowi Matysiak stypendium wraz z wyjaśnieniem dlaczego z odrzuconych ofert wybrano akurat  jego ofertę, mimo iż dwie inne, również odrzucone, miały nieco lepszą ocenę Komisji (4 przeciw 1 wstrzymujący się).

Ryszard Zięciak

Radny

 

Interpelacja w sprawie programu Zima w Mieście 2011.

Pan Piotr Guział, Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

I N T E R P E L A C J A w sprawie programu Zima w Mieście 2011

Jak co roku dzielnica Ursynów m.st Warszawy przygotowała dla dzieci i młodzieży pozostających w Warszawie podczas ferii zimowych program Zima w Mieście 2011.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie wykazu zawartych przez Urząd Dzielnicy Ursynów umów dotyczących zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz artystyczno-kulturalnych wraz z uzasadnieniem ich udzielenia w następujący sposób:

  1. Firma (instytucja),
  2. Przedmiot zamówienia (umowy),
  3. Tryb udzielenia zamówienia (umowy),
  4. Wartość zamówienia (umowy) brutto,
  5. Uzasadnienie udzielenia zamówienia (umowy).

Ryszard Zięciak – Radny Dzielnicy Ursynów