Interpelacja w sprawie programu Zima w Mieście 2011.

Pan Piotr Guział, Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

I N T E R P E L A C J A w sprawie programu Zima w Mieście 2011

Jak co roku dzielnica Ursynów m.st Warszawy przygotowała dla dzieci i młodzieży pozostających w Warszawie podczas ferii zimowych program Zima w Mieście 2011.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie wykazu zawartych przez Urząd Dzielnicy Ursynów umów dotyczących zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz artystyczno-kulturalnych wraz z uzasadnieniem ich udzielenia w następujący sposób:

  1. Firma (instytucja),
  2. Przedmiot zamówienia (umowy),
  3. Tryb udzielenia zamówienia (umowy),
  4. Wartość zamówienia (umowy) brutto,
  5. Uzasadnienie udzielenia zamówienia (umowy).

Ryszard Zięciak – Radny Dzielnicy Ursynów