Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

 

 

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W oparciu o uchwałę LVIII/1819/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 od kilku lat przyznawane są stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W celu oceny złożonych przez wnioskodawców projektów Zarząd powołuje Komisję ds. przyznawania stypendiów.

W pracach Komisji powołanej w dniu 28.04.2010 przez Zarząd Dzielnicy Ursynów udział wzięło trzech przedstawicieli Dzielnicy oraz dwie osoby niezatrudnione w Urzędzie Dzielnicy – pan Sławomir Czarnecki, muzyk i kompozytor związany z Ursynowem oraz pan Józef Gębski scenarzysta i reżyser filmowy, obecnie dyrektor Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Uchwałą nr 24 z dnia 07.01.2011 r. uwzględniając ocenę merytoryczną złożonych wniosków dokonanej przez ww. Komisję przyznał stypendia 15-stu osobom z pozytywną oceną Komisji i dodatkowo jednej odrzuconej jednogłośnie przez Komisję.

Moje zdziwienie budzi fakt dopisania przez Zarząd Dzielnicy Ursynów do listy osób którym przyznano stypendium pana Łukasza Matysiaka – osoby, której projekt (przygotowanie i realizacja w 2011r. cyklu 10 filmów o tematyce związanej z historią Ursynowa) został jednogłośnie przez Komisję odrzucony.

Jest to pierwszy w Warszawie przypadek wpisania na listę stypendystów osoby, która została jednogłośnie przez Komisję powołaną dla oceny merytorycznej projektów stypendystów odrzucona.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie uzasadnienia przyznania panu Łukaszowi Matysiak stypendium wraz z wyjaśnieniem dlaczego z odrzuconych ofert wybrano akurat  jego ofertę, mimo iż dwie inne, również odrzucone, miały nieco lepszą ocenę Komisji (4 przeciw 1 wstrzymujący się).

Ryszard Zięciak

Radny