Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie zaopiniowania projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Szanowni Państwo,

Wieloletni Plan Inwestycyjny określa dziedziny życia i cele mające największe znaczenie dla funkcjonowania i życia mieszkańców dzielnicy oraz środki przeznaczone na ich finansowanie. Ukazuje więc filozofię władz lokalnych, jej znaczenie i cele oraz spełnienie podstawowego zadania jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

Obowiązkiem władz miasta jest przeznaczenie odpowiednich kwot na realizację tych zadań wplatając je w rzeczywiste potrzeby i możliwości finansowe Warszawy.

Radni klubu PO analizując projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na lata 2011-2015 kierowali się przede wszystkim oceną tego, czy zapewnia on zrównoważony rozwój. Radni brali również pod uwagę limit wydatków majątkowych określonych przez m.st Warszawę dla Dzielnicy Ursynów oraz sygnalizowane możliwości finansowe miasta (spadek dochodów miasta o ok. 20% związany ze zmniejszeniem wpływów z CIT i PIT).

W przedłożonym przez Zarząd Dzielnicy projekcie WPI całkowita wysokość wydatków na cele inwestycyjne na lata 2011-2015 została zwiększona o kwotę  30.540.000 zł. Zwiększono ilość zadań oraz dokonano przesunięć w terminach realizacji.

Biorąc pod uwagę potrzeby społeczności ursynowskiej radni PO popierają przedstawione zmiany w projekcie WPI za wyjątkiem opóźnienia terminu realizacji zadań związanych z rekultywacją Jeziora Zgorzała. Wobec istniejących problemów z retencją i odprowadzaniem wód deszczowych na „Zielonym Ursynowie” niedopuszczalne jest wprowadzenie inwestycji budowa filii Centrum Kultury na „Zielonym Ursynowie” kosztem inwestycji rekultywacja Jeziora Zgorzała.

Ze względu na krótki okres procedowania oraz braku komisji merytorycznych nie jesteśmy jednak w stanie ocenić realizacji zadań rzeczowych i oceny kosztów związanych z ich realizacją.

Wspieramy również dążenia Zarządu Dzielnicy do przyśpieszenia tych inwestycji miejskich, które pozwolą rozwiązać w części problemy komunikacyjne Ursynowa związane z budową drogi ekspresowej S2 . W tym przypadku zobowiązujemy Zarząd Dzielnicy do podjęcia działań związanych z realizacją tych zadań.