Tag Archives: Interpelacje

INTERPELACJA w sprawie budowy chodnika w obszarze działki nr. 43 tj. na terenie samodzielnie zaaranżowanego przez część mieszkańców Kabat skwerku „Nasz Park”

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Wnoszę o budowę chodnika na obszarze miejskiej działki nr 43, leżącej u zbiegu ulic Pala Telekiego i Al. Komisji Edukacji Narodowej przy północnym wejściu do stacji metra Kabaty.

Dzięki oddolnej inicjatywie i zaangażowaniu finansowemu mieszkańców budynków mieszczących się w bezpośrednim sąsiedztwie ww. działki na jej obszarze powstał  profesjonalnie zaaranżowany i zagospodarowany skwer „Nasz Park”. Niestety brakuje w nim chodnika, który umożliwiłby sprawne przedostanie się pieszych do stacji metra. Oczywiście skwerek przecina naturalna ścieżka, którą mieszkańcy regularnie przemierzają, brodząc nierzadko w błocie i kałużach pojawiających się każdorazowo po najmniejszych nawet opadach deszczu.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań zmierzających do wybudowania chodnika na sąsiedzkim skwerku „Nasz Park” oraz przedstawienie ich w formie harmonogramu prac.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie odwodnienie terenu przy placu zabaw w Parku „Przy Bażantarni”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  Pana Burmistrza o podjęcie pilnych działań w zakresie odwodnienia terenu przy placu zabaw w Parku „Przy Bażantarni”. Wiosenne roztopy uwidaczniają problem związany z odprowadzeniem wód z terenu placu zabaw w Parku „Przy Bażantarni”. Problem ten pojawia się również każdorazowo po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu. Wówczas na obszarze leżącym pomiędzy placem zabaw a  chodnikiem w Al. Kasztanowej w zagłębieniu terenu powstaje rozlewisko. Woda często zalewa część placu zabaw przeznaczonego dla najmłodszych dzieci, będących w grupie wiekowej 1-4 lata oraz część parkowego chodnika.

Proszę Pana Burmistrza o pilne podjęcie stosownych działań w sprawie usunięcia przyczyny zbierania się wody na części placu zabaw w Parku „Przy Bażantarni”.

 

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia na ogólnodostępnych placach zabaw przy ul. Pala Telekiego i na placu zabaw w Parku „Moczydełko”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Wnoszę o zainstalowanie oświetlenia na placach zabaw zlokalizowanych przy ul. Pala Telekiego oraz w Parku „Moczydełko”.

Zdaniem mieszkańców Kabat montaż infrastruktury oświetleniowej ograniczy aktywność wandali oraz osób spożywających alkohol na terenie ww. placów zabaw.

Montaż instalacji oświetleniowej ułatwiłby również sąsiedzki monitoring tychże placów przez mieszkańców okolicznych osiedli. To z kolei przyczyniłoby się do utrzymania tych nowoczesnych i kolorowych obiektów w nienaruszonym stanie technicznym i estetycznym.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań zmierzających do instalacji oświetlenia na ww. placach zabaw oraz przedstawienie ich w formie szczegółowego harmonogramu.

 

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie budowy miejsc parkingowych wzdłuż osi jezdni ul. Jeżewskiego

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Wnoszę o budowę miejsc parkingowych wzdłuż osi jezdni ul. Jeżewskiego tj. wzdłuż jej północnego odcinka.

Mój postulat znajduje uzasadnienie w rażącym spadku widoczności na ww. ulicy oraz w dużym zagrożeniu bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami na tej ulicy. Północny  pas jezdni ul. Jeżewskiego jest zajęty przez  samochody zaparkowane przez mieszkańców okolicznych budynków i odbiorców usług gastronomicznych oraz rekreacyjno-sportowych. Zajęcie północnego odcinka jezdni przez zaparkowane samochody zwęża pas drogowy uniemożliwiając dwukierunkowy ruch pojazdów

Ponadto ograniczona do minimum widoczność w pasie drogowym ul. Jeżewskiego w sposób bezpośredni zagraża bezpieczeństwu mieszkańców okolicznych osiedli a w szczególności zagraża matkom z małymi dziećmi oraz osobom starszym, które   uczęszczają do pobliskiego Parku Przy Bażantarni przechodząc przez zastawioną samochodami ul. Jeżewskiego.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań zmierzających do wybudowania parkingów wzdłuż osi jedni ul. Jeżewskiego oraz przedstawienie ich w formie szczegółowego harmonogramu.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu komunikacyjnego powstałego na skrzyżowaniu ulic: Wąwozowa – Rosoła – Relaksowa

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozwiązania problemu a w szczególności trudności komunikacyjnych powstałych u zbiegu ulic Wąwozowej, Rosoła i Relaksowa. Istniejąca organizacja ruchu uniemożliwia włączenie się do ruchu samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z/do ul. Relaksowa, podporządkowanej w stosunku do ulicy Wąwozowej i Rosoła. Ta ostatnia ulica stanowi dojazd mieszkańców do dużych osiedli wielorodzinnych i jednorodzinnych. W konsekwencji na skrzyżowaniu ulic: Wąwozowej, Rosoła i Relaksowej, na których występuje duże natężenie ruchu, dochodzi do częstych kolizji i stłuczek.

Proszę o rozważenie instalacji sygnalizacji świetlnej umożliwiającej sprawny przejazd przez ww. skrzyżowanie bądź jego przebudowę na bezkolizyjne rondo.

Proszę Pana Burmistrza o pilne podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu komunikacyjnego powstałego na skrzyżowaniu ulic: Wąwozowa – Stryjeńskich – Rybałtów

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  Pana Burmistrza o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozwiązania problemu a w szczególności trudności komunikacyjnych powstałych u zbiegu ulic Wąwozowej, Stryjeńskich i Rybałtów.

Istniejąca organizacja ruchu uniemożliwia włączenie się do ruchu samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z/do ul. Rybałtów, podporządkowanej w stosunku do ul. Wąwozowej i ul. Stryjeńskich. Ulica Rybałtów stanowi dojazd dużej liczby mieszkańców do osiedli wielorodzinnych jak również do parafii. św. Ojca Pio. W konsekwencji na skrzyżowaniu ulic: Wąwozowej, Stryjeńskich i Rybałtów dochodzi do częstych kolizji i stłuczek. Proszę o rozważenie instalacji na ww. skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej bądź przebudowy tegoż skrzyżowania na bezkolizyjne rondo.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

interpelacja w sprawie zamieszczenia na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki dotyczącej realizowanym dotychczas oraz planowanym w roku 2011 projektów Dzielnicy Ursynów finansowanych ze środków UE

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o zamieszczenia na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki (bajeru), poświęconej dotychczas realizowanym oraz planowanym w roku 2011  w  Dzielnicy Ursynów projektom finansowanych z funduszy UE.

Zwiększy to łatwość dostępu mieszkańców Ursynowa do ww. informacji oraz pozwoli im na bieżąco śledzić stopień zaangażowanie Zarządu Dzielnicy  w inicjatywy finansowane ze środków unijnych.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie wznowienia i kontynuacji akcji krwiodawstwa na Ursynowie.

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Apeluję do Pana Burmistrza  o podjęcie pilnych działań zmierzających do wznowienia akcji krwiodawstwa na Ursynowie, której byłam pomysłodawcą i organizatorką w ubiegłej kadencji ursynowskiego samorządu.  Akcja polegała na tym, iż w okresie szczególnym pod względem statystyki wypadkowej tj.  w miesiącach wiosennych i letnich kilkakrotnie podjeżdżał pod ursynowski Ratusz ambulans Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, w którym ursynowscy mieszkańcy licznie oddawali krew dla ofiar wypadków.

Proszę o wznowienie tej szczytnej inicjatywy na Ursynowie, gdyż umożliwia ona Ursynowianom włączenie się w proces niesienia pomocy i ratowania życia innym. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek trudności w kontynuacji tej akcji krwiodawstwa, służę Panu pomocą a w szczególności moją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Szymańska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie  „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Zajęcia taneczne realizowane są przez Kabaty Dance Studio w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” po raz trzeci. Wzbogacają program akcji i prowadzone są w sposób ciekawy i atrakcyjny.

Całkowicie się z tym stwierdzeniem zgadzam. Moje obawy budzi fakt znacznego wzrostu ceny usługi szczególnie w przypadku, gdy umowa jest podpisana z osobą związaną bezpośrednio z radnym „Naszego Ursynowa”.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie wzrostu kosztów usługi o 39,8% ( Lato w Mieście 2010 – 220 zł/godzina , Zima w Mieście 2011 – 307,50 zł/godzina).

Czy możliwości negocjacji cen usługi są ograniczone przez związki rodzinne osoby realizującej umowę z radnym  „Naszego Ursynowa”?

Ryszard Zięciak

Radny

Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

 

 

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W oparciu o uchwałę LVIII/1819/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 od kilku lat przyznawane są stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W celu oceny złożonych przez wnioskodawców projektów Zarząd powołuje Komisję ds. przyznawania stypendiów.

W pracach Komisji powołanej w dniu 28.04.2010 przez Zarząd Dzielnicy Ursynów udział wzięło trzech przedstawicieli Dzielnicy oraz dwie osoby niezatrudnione w Urzędzie Dzielnicy – pan Sławomir Czarnecki, muzyk i kompozytor związany z Ursynowem oraz pan Józef Gębski scenarzysta i reżyser filmowy, obecnie dyrektor Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Uchwałą nr 24 z dnia 07.01.2011 r. uwzględniając ocenę merytoryczną złożonych wniosków dokonanej przez ww. Komisję przyznał stypendia 15-stu osobom z pozytywną oceną Komisji i dodatkowo jednej odrzuconej jednogłośnie przez Komisję.

Moje zdziwienie budzi fakt dopisania przez Zarząd Dzielnicy Ursynów do listy osób którym przyznano stypendium pana Łukasza Matysiaka – osoby, której projekt (przygotowanie i realizacja w 2011r. cyklu 10 filmów o tematyce związanej z historią Ursynowa) został jednogłośnie przez Komisję odrzucony.

Jest to pierwszy w Warszawie przypadek wpisania na listę stypendystów osoby, która została jednogłośnie przez Komisję powołaną dla oceny merytorycznej projektów stypendystów odrzucona.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie uzasadnienia przyznania panu Łukaszowi Matysiak stypendium wraz z wyjaśnieniem dlaczego z odrzuconych ofert wybrano akurat  jego ofertę, mimo iż dwie inne, również odrzucone, miały nieco lepszą ocenę Komisji (4 przeciw 1 wstrzymujący się).

Ryszard Zięciak

Radny