Tag Archives: Interpelacje

Interpelacja w sprawie informacji dotyczącej realizacji kolejnych etapów budowy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Parku „Przy Bażantarni”

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podanie informacji dotyczącej podjętych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów działań w celu  realizacji kolejnych etapów budowy Parku Przy Bażantarni.

Proszę również podać zakres prac przewidzianych w kolejnym etapie inwestycyjnym oraz terminów realizacji planowanych zadań.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

W nawiązaniu do licznych doniesień prasowych proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaangażowania Pana Burmistrza i  Zarządu Dzielnicy Ursynów w inicjatywę utworzenia na terenie Ursynowa skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”.

Proszę o przedstawienie szczegółowej informacji dotyczącej ww. skansenu, a w szczególności proszę wskazać rozważaną dla tego obiektu lokalizację, planowaną powierzchnię,  termin realizacji obiektu oraz wysokość środków oraz źródło finansowania niezbędne dla utworzenia w Dzielnicy Ursynów i utrzymania skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie zamieszczenia na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki poświęconej budowanym w Dzielnicy Ursynów parkom

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  Pana Burmistrza o zamieszczenie na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki – banneru, poświęconej budowanym w kadencji 2010 – 2014 w Dzielnicy Ursynów parkom: Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy i  Park im. Romana Kozłowskiego.

Proszę, by w zakładce tej załączono projekty parków, uwzględniające poszczególne etapy inwestycji a także wizualizacje. Proszę również o zamieszczenie bieżących informacji dotyczących podjętych przez Zarząd obecnej kadencji działań na rzecz realizacji poszczególnych etapów zadań inwestycyjnych.

Ww. zakładka umożliwi mieszkańcom Ursynowa dogodny wgląd w plany budowanych parków jak również pozwoli im na bieżąco śledzić stopień realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie planowanej inwestycji – budowa kompleksu oświatowego dla południowej części Ursynowa zlokalizowanego przy ul. Zaruby

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę o udzielenie szczegółowej informacji dotyczącej planów Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawie w zakresie inwestycji  – budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby.

Kabaty to najmłodsza część Dzielnicy Ursynów, charakteryzująca się największym odsetkiem ludzi w wieku produkcyjnym oraz największym przyrostem naturalnym notowanym w całej Dzielnicy.  Potrzeba zlokalizowania obiektów podstawowej infrastruktury oświatowej tj. żłobka, przedszkola i szkoły w tej części Ursynowa powinna być potraktowana przez Zarząd Dzielnicy Ursynów priorytetowo.

Wobec powyższego proszę Pana Burmistrza o przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań przewidzianych dla realizacji tej inwestycji.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w zakładce „Zarząd Dzielnicy”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę o uzupełnienie informacji na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy w zakładce „Zarząd Dzielnicy” o adresy e-mail’owe do poszczególnych członków Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Jednocześnie proszę, by zgodnie z ideą transparentnego samorządu terytorialnego oraz wzorem innych Dzielnic m.st. Warszawy w ww. zakładce były zamieszczone notki biograficzne poszczególnych członków Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zawierające w szczególności informacje dotyczące: wykształcenia, przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, doświadczenia w samorządzie, przynależność do partii politycznych oraz pełnionych z tego tytułu funkcji.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie programu Zima w Mieście 2011.

Pan Piotr Guział, Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

I N T E R P E L A C J A w sprawie programu Zima w Mieście 2011

Jak co roku dzielnica Ursynów m.st Warszawy przygotowała dla dzieci i młodzieży pozostających w Warszawie podczas ferii zimowych program Zima w Mieście 2011.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie wykazu zawartych przez Urząd Dzielnicy Ursynów umów dotyczących zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz artystyczno-kulturalnych wraz z uzasadnieniem ich udzielenia w następujący sposób:

  1. Firma (instytucja),
  2. Przedmiot zamówienia (umowy),
  3. Tryb udzielenia zamówienia (umowy),
  4. Wartość zamówienia (umowy) brutto,
  5. Uzasadnienie udzielenia zamówienia (umowy).

Ryszard Zięciak – Radny Dzielnicy Ursynów

 

Interpelacja dot. pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru budynku przy ulicy Kokosowej 1/5.

Pan Piotr Guział, Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

I N T E R P E L A C J A

w sprawie rozszerzenia informacji dotyczącej pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru budynku przy ulicy Kokosowej 1/5.

W nawiązaniu do przedstawionej przeze mnie informacji i prośby o zweryfikowanie zapisu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów dotyczącego pomocy poszkodowanym w pożarze budynku przy ulicy Kokosowej 1/5 uprzejmie proszę o dokonanie tych zmian.

Uważam, że wyróżnienie instytucji, którym na sercu leży pomoc bliźnim może zmotywować innych, do zaangażowania się w podobne działania.

Poniżej przedstawiam zapis na stronie internetowej OPS Ursynów:

„Dyrektor Ośrodka serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli Ośrodek w pomocy osobom poszkodowanym w pożarze, a w szczególności:
Pani Romie Łojewskiej Prezesowi Stowarzyszenia Społeczników „ARIADNA” mieszczącego się przy ul. Warchałowskiego 6 za przekazanie odzieży i suchego prowiantu w dniu pożaru,
Pani Monice Siewierskiej Dyrektorowi Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pracownikom za udostępnienie miejsc w hostelu przy ul. 6-sierpnia 1/5 dla poszkodowanych mieszkańców,
Pani Bożennie Kościelak Prezesowi Agencji Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna oraz pracownikom za dostarczenie dodatkowych gorących posiłków do punktu żywieniowego przy ul. Stryjeńskich 19.

Ryszard Zięciak – Radny Dzielnicy Ursynów