Tag Archives: Ryszard Zieciak

Spotkanie z Profesorem Rosatim – Video

Akcja informacyjna Na Dołku z udziałem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Od kilku tygodni prowadzimy akcję informacyjną przy bazarku „Na Dołku”, tym razem wsparła nas swoją obecnością Małgorzata Kidawa-Błońska.

Konwencja PO w Ergo Arenie w obiektywie skarbnika naszego koła :) cz.1

Przedstawiamy zdjęcia wykonane przez naszego kolegę Tomasza 🙂 w czasie konwencji PO w ErgoArenie w Gdańsku.

 

Konwencja PO w Gdańsku – 11 czerwca 2011

Konwencja w Gdańsku na pewno zostanie w pamięci, widok ErgoAreny wypełnionej prawie 15 tysiącami ludzi robił ogromne wrażenie. Nasze koło było godnie reprezentowane przez prawie 70 osobową ekipę. Atmosferę podróży i konwencji pozwolą uchwycić zdjęcia, które zrobiliśmy podczas sobotniego wyjazdu.

Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie  „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Zajęcia taneczne realizowane są przez Kabaty Dance Studio w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” po raz trzeci. Wzbogacają program akcji i prowadzone są w sposób ciekawy i atrakcyjny.

Całkowicie się z tym stwierdzeniem zgadzam. Moje obawy budzi fakt znacznego wzrostu ceny usługi szczególnie w przypadku, gdy umowa jest podpisana z osobą związaną bezpośrednio z radnym „Naszego Ursynowa”.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie wzrostu kosztów usługi o 39,8% ( Lato w Mieście 2010 – 220 zł/godzina , Zima w Mieście 2011 – 307,50 zł/godzina).

Czy możliwości negocjacji cen usługi są ograniczone przez związki rodzinne osoby realizującej umowę z radnym  „Naszego Ursynowa”?

Ryszard Zięciak

Radny

Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

 

 

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W oparciu o uchwałę LVIII/1819/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 od kilku lat przyznawane są stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W celu oceny złożonych przez wnioskodawców projektów Zarząd powołuje Komisję ds. przyznawania stypendiów.

W pracach Komisji powołanej w dniu 28.04.2010 przez Zarząd Dzielnicy Ursynów udział wzięło trzech przedstawicieli Dzielnicy oraz dwie osoby niezatrudnione w Urzędzie Dzielnicy – pan Sławomir Czarnecki, muzyk i kompozytor związany z Ursynowem oraz pan Józef Gębski scenarzysta i reżyser filmowy, obecnie dyrektor Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Uchwałą nr 24 z dnia 07.01.2011 r. uwzględniając ocenę merytoryczną złożonych wniosków dokonanej przez ww. Komisję przyznał stypendia 15-stu osobom z pozytywną oceną Komisji i dodatkowo jednej odrzuconej jednogłośnie przez Komisję.

Moje zdziwienie budzi fakt dopisania przez Zarząd Dzielnicy Ursynów do listy osób którym przyznano stypendium pana Łukasza Matysiaka – osoby, której projekt (przygotowanie i realizacja w 2011r. cyklu 10 filmów o tematyce związanej z historią Ursynowa) został jednogłośnie przez Komisję odrzucony.

Jest to pierwszy w Warszawie przypadek wpisania na listę stypendystów osoby, która została jednogłośnie przez Komisję powołaną dla oceny merytorycznej projektów stypendystów odrzucona.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie uzasadnienia przyznania panu Łukaszowi Matysiak stypendium wraz z wyjaśnieniem dlaczego z odrzuconych ofert wybrano akurat  jego ofertę, mimo iż dwie inne, również odrzucone, miały nieco lepszą ocenę Komisji (4 przeciw 1 wstrzymujący się).

Ryszard Zięciak

Radny

 

Interpelacja w sprawie programu Zima w Mieście 2011.

Pan Piotr Guział, Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

I N T E R P E L A C J A w sprawie programu Zima w Mieście 2011

Jak co roku dzielnica Ursynów m.st Warszawy przygotowała dla dzieci i młodzieży pozostających w Warszawie podczas ferii zimowych program Zima w Mieście 2011.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie wykazu zawartych przez Urząd Dzielnicy Ursynów umów dotyczących zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz artystyczno-kulturalnych wraz z uzasadnieniem ich udzielenia w następujący sposób:

  1. Firma (instytucja),
  2. Przedmiot zamówienia (umowy),
  3. Tryb udzielenia zamówienia (umowy),
  4. Wartość zamówienia (umowy) brutto,
  5. Uzasadnienie udzielenia zamówienia (umowy).

Ryszard Zięciak – Radny Dzielnicy Ursynów

 

Interpelacja dot. pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru budynku przy ulicy Kokosowej 1/5.

Pan Piotr Guział, Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

I N T E R P E L A C J A

w sprawie rozszerzenia informacji dotyczącej pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru budynku przy ulicy Kokosowej 1/5.

W nawiązaniu do przedstawionej przeze mnie informacji i prośby o zweryfikowanie zapisu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów dotyczącego pomocy poszkodowanym w pożarze budynku przy ulicy Kokosowej 1/5 uprzejmie proszę o dokonanie tych zmian.

Uważam, że wyróżnienie instytucji, którym na sercu leży pomoc bliźnim może zmotywować innych, do zaangażowania się w podobne działania.

Poniżej przedstawiam zapis na stronie internetowej OPS Ursynów:

„Dyrektor Ośrodka serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli Ośrodek w pomocy osobom poszkodowanym w pożarze, a w szczególności:
Pani Romie Łojewskiej Prezesowi Stowarzyszenia Społeczników „ARIADNA” mieszczącego się przy ul. Warchałowskiego 6 za przekazanie odzieży i suchego prowiantu w dniu pożaru,
Pani Monice Siewierskiej Dyrektorowi Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pracownikom za udostępnienie miejsc w hostelu przy ul. 6-sierpnia 1/5 dla poszkodowanych mieszkańców,
Pani Bożennie Kościelak Prezesowi Agencji Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna oraz pracownikom za dostarczenie dodatkowych gorących posiłków do punktu żywieniowego przy ul. Stryjeńskich 19.

Ryszard Zięciak – Radny Dzielnicy Ursynów