Tag Archives: Sylwia Krajewska

Interpelacja w sprawie informacji dotyczącej realizacji kolejnych etapów budowy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Parku „Przy Bażantarni”

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podanie informacji dotyczącej podjętych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów działań w celu  realizacji kolejnych etapów budowy Parku Przy Bażantarni.

Proszę również podać zakres prac przewidzianych w kolejnym etapie inwestycyjnym oraz terminów realizacji planowanych zadań.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

W nawiązaniu do licznych doniesień prasowych proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaangażowania Pana Burmistrza i  Zarządu Dzielnicy Ursynów w inicjatywę utworzenia na terenie Ursynowa skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”.

Proszę o przedstawienie szczegółowej informacji dotyczącej ww. skansenu, a w szczególności proszę wskazać rozważaną dla tego obiektu lokalizację, planowaną powierzchnię,  termin realizacji obiektu oraz wysokość środków oraz źródło finansowania niezbędne dla utworzenia w Dzielnicy Ursynów i utrzymania skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie zamieszczenia na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki poświęconej budowanym w Dzielnicy Ursynów parkom

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  Pana Burmistrza o zamieszczenie na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki – banneru, poświęconej budowanym w kadencji 2010 – 2014 w Dzielnicy Ursynów parkom: Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy i  Park im. Romana Kozłowskiego.

Proszę, by w zakładce tej załączono projekty parków, uwzględniające poszczególne etapy inwestycji a także wizualizacje. Proszę również o zamieszczenie bieżących informacji dotyczących podjętych przez Zarząd obecnej kadencji działań na rzecz realizacji poszczególnych etapów zadań inwestycyjnych.

Ww. zakładka umożliwi mieszkańcom Ursynowa dogodny wgląd w plany budowanych parków jak również pozwoli im na bieżąco śledzić stopień realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie planowanej inwestycji – budowa kompleksu oświatowego dla południowej części Ursynowa zlokalizowanego przy ul. Zaruby

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę o udzielenie szczegółowej informacji dotyczącej planów Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawie w zakresie inwestycji  – budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby.

Kabaty to najmłodsza część Dzielnicy Ursynów, charakteryzująca się największym odsetkiem ludzi w wieku produkcyjnym oraz największym przyrostem naturalnym notowanym w całej Dzielnicy.  Potrzeba zlokalizowania obiektów podstawowej infrastruktury oświatowej tj. żłobka, przedszkola i szkoły w tej części Ursynowa powinna być potraktowana przez Zarząd Dzielnicy Ursynów priorytetowo.

Wobec powyższego proszę Pana Burmistrza o przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań przewidzianych dla realizacji tej inwestycji.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w zakładce „Zarząd Dzielnicy”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę o uzupełnienie informacji na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy w zakładce „Zarząd Dzielnicy” o adresy e-mail’owe do poszczególnych członków Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Jednocześnie proszę, by zgodnie z ideą transparentnego samorządu terytorialnego oraz wzorem innych Dzielnic m.st. Warszawy w ww. zakładce były zamieszczone notki biograficzne poszczególnych członków Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zawierające w szczególności informacje dotyczące: wykształcenia, przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, doświadczenia w samorządzie, przynależność do partii politycznych oraz pełnionych z tego tytułu funkcji.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy